Rød skogfrue

Cephalanthera rubra

Den røde skogfruen er i Norge kun funnet en håndfull steder på nedre Østlandet. Tyngdepunktet er i Drammen kommune (tidligere Nedre Eiker), i kalkfuruskogen på nordsiden av Drammenselva, og spredd i dette området står det i gode år kanskje 50 blomstrende skudd tilsammen. Det utgjør godt og vel to tredjedeler av de norske funnene. Totalt er det kjent 29 intakte bestander, de fleste i et belte fra Langesund til Tyrifjorden, men mange av dem består bare av en klon; ett eneste genetisk individ.

 

Rød skogfrue er konkurransesvak og vokser oftest i bratte og utilgjengelige rasmarker eller på åpen mineraljord med et tynt strølag og ikke altfor tett vegetasjonsdekke. Arten er hovedsakelig sentraleuropeisk, med funn fra De britiske øyer til Kaukasus, men er overalt så sjelden at den er omfattet av vernetiltak i de fleste land der den finnes. I Norge er den rødlistet som «sterkt truet».

 

Rød skogfrue blomstrer fra slutten av juni. Blomstene har ingen nektar og pollineres av bier i slekten Chelostoma, som ellers holder seg eksklusivt til arter i klokkefamilien, og det antas at bien rett og slett ikke ser forskjell på blomstene. Vi ser selvfølgelig lett forskjell – men i den delen av det elektro-magnetiske spektrum hvor bien befinner seg er fargen identisk. Uansett er ikke pollineringen særlig effektiv i Norge. Bare rundt 6% av blomstene utvikler modne kapsler, og det har vært spekulert i om de norske bestandene er avhengige av fjerntilførsel av frø for å overleve. Når frøene veier 2µg og 76% av volumet er luftvekt er ikke det utenkelig – det antas at så små frø kan holde seg svevende opp til rundt 2000 kilometer. Det rekker fra Mellom-Europa til Nedre Eiker.

Vi Drammen, Bjørkedokk 28.06 2021

Vi Drammen, Bjørkedokk 26.06 2009

Vi Drammen, Bjørkedokk 28.06 2021

Vi Drammen, Bjørkedokk 26.06 2009

Vi Drammen, Bjørkedokk 26.06 2009

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse