Søstermarihånd

Dactylorhiza sambucina

Tradisjonelt er søstermarihånd i Norge mest kjent som en art knyttet til det gamle kulturlandskapet i seterdalene. Det finnes fremdeles setervoller med tusenvis av søstermarihånd, som på bildet over fra Seljord, selv om de blir stadig færre. Mange har derfor hevdet at søstermarihånd er truet og i tilbakegang, men det er ikke sikkert at bildet er fullt så enkelt. Slåttemarksforekomstene er sekundære voksesteder hvor planten lett kan bre seg utover i store antall. Det kan den vanligvis ikke på de opprinnelige og primære voksestedene, som er tørr og grunn gressmark eller berghyller på baserik berggrunn, gjerne i fjellbjørkeskog opp til over 900 meter. Men disse forekomstene kan likevel være stabile og trygge reservoarer for arten. Det er ingenting som tyder på at den har gått tilbake på slike steder. I tillegg har søstermarihånd hatt stor spredning på veikanter, på mange måter vår tids slåttemark.

 

Den norske utbredelsen til søstermarihånd, som ellers er en helt typisk sørøstlig tørrengart, er litt underlig. Det er mest av den i Telemark hvor den kan være lokalt vanlig i de sentrale dalstrøkene, og derfra går den inn i Aust-Agder og Buskerud. På den annen side finnes den ikke rundt indre Oslofjorden, hvor man ellers naturlig kunne forvente å finne en slik art. Sannsynligvis er den en nyinnvandret art som ennå ikke har nådd sin fulle utbredelse. Utenom Norge er søstermarihånd særlig karakteristisk for «steppe-vegetasjonen» på Öland og Gotland, mens den nedover i Sentral-Europa igjen blir en fjellplante.

 

Navnet søstermarihånd er konstruert og litt uheldig. Utenfor Norge finnes den i to fargevarianter; en gul og en rød, som gjerne står side om side på voksestedene, og det er det navnet henviser til. Men hos oss har vi av en eller annen grunn bare den gule formen, og dermed er navnet nokså meningsløst. Finn Wischmann forsøkte i «Norsk Fargeflora» å innføre navnet «hyllemarihånd» med henvisning til lukten, men det slo aldri an.

Vt Seljord, Blika 18.05 2018

Vt Tokke, Rui 19.05 2018

Vt Tokke, Rui 19.05 2018

Vt Kviteseid, Morgedal 14.05 2015

Vt Kviteseid, Morgedal 14.05 2015

Vt Kviteseid, Morgedal 23.05 2007

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse