Knottblom

Malaxis monophyllos

(Microstylis monophyllos)

 Knottblom blir nå oftest inkludert i den store slekten Malaxis, som har rundt 200 arter totalt, deriblant noen ganske frapperende fremtoninger i tropiske strøk. Men fremdeles ses det gamle slektsnavnet Microstylis noen steder. Knottblom er mer beskjeden enn sine tropiske slektninger, men med et 10-15 cm langt florlett aks er den egentlig ganske elegant, og gjør litt mer av seg enn myggblom. Ingen av dem er lette å oppdage der de gjemmer seg blant vierkratt, bukkeblad og starr.  De små blomstene pollineres av knott og småmygg.

 

Knottblom er en varmekjær plante som er knyttet til ekstremrike myrer på Sørøstlandet. I motsetning til mange andre rikmyrsplanter tåler knottblom endel gjengroing, og mange av voksestedene har idag mer preg av sumpskog.

En større trussel er drenering og tørrlegging, og langt de fleste av de tidligere kjente voksestedene er nå utgått. I dag er knottblom rødlistet i kategorien EN, truet. Etter år 2000 er det registrert en håndfull voksesteder i Øvre Eiker og Ringerike, og ellers 6 - 7  svært spredde lokaliteter fra Holmestrand i Vestfold til Stor-Elvdal i Hedmark. Ett av dem er Hersjøen like ved Gardermoen flyplass, hvor disse bildene er tatt. Her vokser knottblom sammen med engmarihånd, myrtelg, toppstarr og flere andre sjeldne rikmyrsplanter.

 

Knottblom har en vid utbredelse rundt hele den nordlige halvkule. De amerikanske plantene regnes som en egen underart, kjennetegnet ved at blomstene er "normalt" orientert med leppen vendt nedover. Knottblom er overalt sjelden.

Vi Ullensaker, Hersjøen 01.07 2020

Vi Ullensaker, Hersjøen 01.07 2020

Vi Ullensaker, Hersjøen 01.07 2020

Vi Ullensaker, Hersjøen 01.07 2020

Vi Ullensaker, Hersjøen 14.07 2018

Vi Ullensaker, Hersjøen 01.07 2020

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse